Tellus veckobrev v43

Hej alla Tellusar. Nu har vi äntligen kommit fram till vårt välbehövliga höstlov. Börjar med några fina höstbilder över vår fina utemiljö.

Veckan som gick var en jobbig vecka med mycket prov och lite dåligt höstväder. Proven har eleverna genomfört med stor bravur och de har varit väl förberedda. Det märks tydligt att våra elever har blivit äldre och mer motiverade i sitt skolarbete.

Några bilder från vår sista ute lektion och ett prov fokus i klassrummet. Nu hoppas vi på en skön lovvecka med förhoppningsvis ett bra höstväder.

Veckan efter lovet börjar som vanligt med mentorstimmen, sedan rullar veckan på enligt schema.

Matte, svenska och engelska blir det förberedande lektioner inför det muntliga nationella proven som är onsdagen den 11/11. Schema för denna dagen kommer under V45.

Idrotten börjar med inneidrotten, LPP kommer under V44.

So blir det nog lite prat gällande det amerikanska valet som är den 3/11.

Övriga ämnen fortsätter där de slutade innan lovet.

Fredagen 13/11 är det simtest i badhuset.

Vi hoppas vi får skicka ut ett informationsbrev till alla föräldrar där vi skriver ner det vi hade tänkt ta upp på vårt föräldramöte som vi under rådande omständigheter inte kan hålla i skolan. Vi hoppas vi kan träffas under våren.

Tellus teamet önskar alla elever och föräldrar ett trevligt lov.

Marie, Cecilia, Amanda & Krister

Texttyper

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? 45 +

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vilka olika texttyper finns det?
 • Hur är de olika texterna uppbyggda?
 • Vad är det för skillnad mellan formellt skrivande och informellt skrivande ex. formella brev och informella brev?
 • Hur kan vi repetera de kunskaper vi redan har kring texttyperna?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

Du som elev ska utveckla kunskaper om svenska språket genom att få träna på att:

 • formulera och kommunicera i skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbygg- nad och typiska språkliga drag.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
4 – Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt godspråklig variation.
5 – I texterna använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
10 – Dessutom kan elven ge… Dessutom kan eleven ge enklaomdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsakfungerande sätt. Dessutom kan eleven ge utveckladeomdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lärarledda lektioner, enskilt arbete, grupparbete. Få nya kunskaper samt repetera gamla kunskaper.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske bland annat genom NP.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Planeringen för lektionerna (dag och vecka) finns på classroom.

V 45- brev (lära oss om brevets uppbyggnad, informella/formella brev samt skriva brev till våra fadderbarn)

Tellus veckobrev v 42

TELLUS

Vad veckorna går fort! Vi är fullt uppe i skolarbetet och allt rullar på. Det är orientering, geografi och kartprov, skriva, skriva och skriva när det gäller fantasy och så har vi förberett vår laboration kring mensskydd.

Veckan började däremot med att vi gick på promenad på en ny slinga som ni kommer att använda er av i idrotten. Vi upptäckte bland annat att vi gick förbi några orienteringskontroller.

Det var en promenad med mycket fokus här och nu. Vi gick i skogen och behövde verkligen se efter vart vi satte våra fötter, för att inte trampa i lera, snava över rötter men också för att hålla koll så vi inte ramlade i nedförsbackarna. Vi passar på igen att förklara varför vi går på dessa promenader på mentorstimmen. Det är en chans för reflektion, motion, frisk luft, en chans att vara ute i dessa tider men framförallt för att ladda våra batterier. Vi märker stor skillnad i klassen när vi gått på dessa promenader eller inte. När vi går på promenaderna är det MYCKET lugnare elever som har mer fokus och är mer redo för lektionsarbete än om vi börjar i klassrummet direkt på måndag morgon.

NO

Vi håller nu på med en laboration i klassen kring mensskydd. Varje elev ska förbereda, planera en laboration för hur de ska testa vilket mensskydd som är bäst. Denna veckas lektioner har handlat om just detta, att kunna planera hur de ska gå till väga för att testa mensskydden. Eleverna har fått skriva en labbrapporter (början på den) där de ska skriva ned syfte, hypotes, uppgift samt materiallista. Om ni varit borta se classroom och maila in detta.

Nästa vecka kommer vi att starta veckan i NO just med att genomföra laborationen. Då ska alla elever få göra sin undersökning, att utföra/genomföra den utifrån sin egen planering.

Svenska

Vi fortsätter att skriva på våra fantasyböcker. Väldigt kul att se och få läsa era böcker nu när ni börjat komma in rejält i handlingen. Det är allt från magiska djur till olika varelser. Lite fascinerande att det skriv 53 böcker i klassen och inte någon är lik! Vi tränar ganska mycket nu på bearbetningen, både själva genom att skriva om och formulera om sig men också genom att få feedback när Marie läser era böcker. Det är mest fokus på grammatiken med stavning och hur man korrekt skriver dialoger, inte alls så mycket kring själva innehållet. Fantasin visar inga som helst gränser här. Kul!

NP muntligt

Onsdagen v 46 är det dags för oss att ha vårt muntliga NP. Det gäller svenska, engelska och matte. Hela dagen är vigd till detta, alltså inga vanliga lektioner. All information om tider, grupper etc. kommer att komma ut på Schoolsoft inom den närmsta framtiden. Ni kommer att vara i skolan en del av denna dag (inte hela dagen) men det kan skilja sig om det är förmiddag, mitt på dagen eller på eftermiddagen. När ni inte har prov är ni “lediga” och hemma. Alla kommer däremot att vara i skolan någon del av denna dag.

En liten påminnelse från mentorerna gällande mobiltelefonen.

Vi har fortsatt mobilförbud på skoltid, vi i Tellus har ett problem med detta, det är fler elever som använder sin mobil på skoltid, allt från att spela på till sociala medier. Hjälp oss att påminna ert barn om detta, då det tar tid för oss vuxna på skolan och vi hamnar ganska ofta i en negativ diskussion med eleven, vilket bara är negativt för alla.

Kommande

V 44- Höstlov
11/11- NP muntligt
16/11- Fadderträff utomhus

Ha en trevlig helg

Krister, Cecilia, Amanda och Marie

HT 2020

Ansvarig/Ansvariga lärare: Joel Valverde

När, under vilka veckor? Hösttermin

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hälsa, presentera sig och fråga andra
 • Räkna på spanska
 • Berätta om sig själv och andra
 • Att använda grundläggande ordförråd (tex djur) och adjektiv (tex färger)
 • Uttrycka att en sak tillhör till någon
 • Kunskap om länderna där man pratar spanska
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

 • kan använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och insikt i det västerländska kulturarvet,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att,

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Sånger och ramsor.
 • Enkel information och enkla meddelanden.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal, till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och i andra medier.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda digitala läromedlen. Under lektionstiden går vi tillsammans igenom kapitlen och övar med olika uppgifterna och korta projekt. 

Vi kommer också att använda extramaterial och varierande övningar för att utveckla elevernas läsförståelse, hörförståelse samt muntlig och skriftlig färdighet. 

Vi kommer att arbeta både individuellt och i grupp, och använda språket i på interaktiva sätt genom spel, presentationer och rollspel. 

Vi kommer att använda oss av Google Classroom, där extramaterialet kommer att finnas tillgängligt. Vi kommer också att använda Schoolsoft, där kommer ni att hitta veckans lektionsplanering och information om prov och läxor.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Formativ bedömning:

Läraren kommer att observera elevernas arbete under lektionerna och hjälpa eleverna att vara medvetna om sina mål inom ämnet, vad de behöver för att fortsätta att utvecklas inom språket och vad har de redan uppnått. 

Summativ bedömning:

Vi kommer att genomföra flera prov som läraren kommer att använda som stöd till slutbedömningen och betygsättning. Proven ska bedöma elevens språkliga förståelse och färdighet.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektionsplaneringen finns tillgänglig på schoolsoft.

Tellus veckobrev V41

Hej alla Tellus elever/föräldrar.

Nu har vi kommit in i oktober, värmen finns kvar men det börjar bli blött i skogen. Men färgerna är fantastiska.

Vi har nu 2 veckor kvar till vårt välbehövliga höstlov. Dessa 2 veckor är dock ganska intensiva med lite avstämningar i olika ämnen.

Matte avstämning v43.

Spanska v43.

Idrott kartprov v42 och geografi prov v43. Detta sker på fredagslektionerna.

Idrott orienterings avstämning praktisk v42. Lite bilder från våra orienteringslektioner.

Info från klubben.

Hej,

Ni som skriver veckobrev får gärna klistra in meddelandet nedan alt. skriva en egen påminnelse om att sista dag för anmälan till höstlov är nu på måndag 12/10.
En påminnelse om att det nu är hög tid att anmäla ditt barn till Fritids/Klubben inför höstlovet. Du gör din anmälan via schoolsoft, genom att skriva NÄRVARO alt. LEDIG under kommentar från vårdnadshavare. Om ditt barn ska vara här på höstlovet behöver du även lägga in aktuella tider. 
En liten påminnelse från mentorerna gällande mobil telefonen.
Vi har fortsatt mobilförbud på skoltid, vi i Tellus har ett problem med detta, det är fler elever som använder sin mobil på skoltid, allt från att spela på till sociala medier. Hjälp oss att påminna ert barn om detta, då det tar tid för oss vuxna på skolan och vi hamnar ganska ofta i en negativ diskussion med eleven, vilket bara är negativt för alla.
Här kommer en mycket positiv information då vi nu på måndag kan hälsa Amanda välkommen till Tellus teamet. Amanda kommer att stötta eleverna i klassrummet och på raster. Välkommen Amanda.
Hälsningar:
Marie/Cecilia & Krister

Tellus veckobrev v 40

Hej Tellus

Tack för en härlig dag i onsdags när vi var ute och vandrade. Det var en ganska lång (1,2 mil) men härlig vandring. Vi hade ett superhärligt väder som började med dimma och lite dis för att sedan spricka upp. Vi fick se flera olika miljöer här i på Värmdö. Vatten, skog, “grottor”, åkrar.

Det var också kul att se hur ni tog er an denna dag då det faktiskt är en del i friluftslivet som bedöms. Välklädda för att gå en lång promenad, kläder efter väder, matsäck och att man sedan skulle transporteras sig själv och sin packning runt hela vägen.

Vid slutet av dagen kom vi till Ekedals utegym. Många testade på sina kunskaper där styrkan var i fokus. En i klassen klarade även av att lyfta de stora (tunga) stockarna på utegymmet. Oj vad imponerad jag var när jag fick se det!

Ämnena

Ämnena rullar på men var extra uppmärksam på Schoolsoft. Det uppdateras hela tiden med nya läxor och prov. Tänk på att gå in några gånger i veckan för att ha full koll.

Utvecklingssamtal

Vi är nu i stort sett klara med våra utvecklingssamtal och vill passa på att tacka för dessa samtal. Det blev ett annorlunda år men det gick riktigt bra att ha anpassade utvecklingssamtal. Tack snälla alla ELVER och FÖRÄLDRAR som gjorde dessa samtal väldigt givande för oss mentorer.

Kommande

V 44 höstlov
11/11 NP muntligt

Tack för denna vecka

Cecilia, Krister och Marie